Reklamačný poriadok

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnú súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu. Reklamácia je podmienená preukázateľnosťou nákupu reklamovaného tovaru v internetovom obchode ručné-náradie.sk, čoho dôkazom môže byť predajný doklad alebo riadne vyplnený záručný list.

Reklamácia, ktorú uplatňuje zákazník (spotrebiteľ) bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. .

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Ak nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť kupujúceho požiadavku) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo to neodporuje povahe veci.

Pri výskyte odstrániteľnej chyby má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka chyba len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o chyby odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať (v praxi sa tretia rovnaká chyba či štvrtá chyba akákoľvek považuje za dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby, ako v prípade neodstrániteľnej chyby).Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Dĺžka záručnej lehoty

Zákazník (spotrebiteľ) - je súkromná osoba nepodnikateľ, ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu vďaka čomu sa na nej vzťahuje záručná lehota podľa občianskeho zákonníka v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja.

Zákazník (podnikateľ) - je právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorá kupuje tovar pre podnikateľské použitie. V tomto prípade sa jedná o kúpnu zmluvu riadenú obchodným zákonníkom, ktorý neurčuje dĺžku záručnej doby. Štandardne je v týchto prípadoch poskytovaná záručná doba v dĺžke trvania 12 mesiacov od dátumu predaja.

Uplatnenie reklamácie

Reklamovaný tovar je možné zaslať alebo osobne doručiť na nižšie uvedenú adresu určenú pre zasielanie reklamačných opráv. Tovar je nutné zaslať spolu s popisom závady a kontaktnými údajmi (adresa, telefón). K reklamovanému tovaru ďalej doporučujeme dodať kópiu predajného dokladu a záručný list (ak bol k výrobku vystavený), prípadne iný doklad preukazujúci nákup tovaru v internetovom obchode ručné-náradie.sk.

Po vybavení reklamácie bude zákazník telefonicky alebo písomne informovaný a bude s ním dohodnutý spôsob odovzdania tovaru (prepravná služba, osobný odber). Spolu s tovarom zákazník obdrží protokol o vykonaní záručnej opravy. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na primeranú náhradu dopravného.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazník telefonicky alebo písomne kontaktovaný a bude mu navrhnutý ďalší postup riešenia vzniknutej situácie (platená oprava, vrátenie tovaru bez opravy, ekologická likvidácia zariadenia apod).

Adresa pre príjem reklamácií

ONIO s.r.o.
PROLOGIS - DC2
Syrovice 689
Syrovice 664 67 - Česká republika