Nákupný poriadok

Podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu Rucne-Naradie.sk sa riadi platnou legislatívou a ďalej týmto nákupným poriadkom.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „nákupný poriadok“) obchodnej spoločnosti ONIO s.r.o., so sídlom Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo: 27712885, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 53871 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších zákonov, úprav a predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavreté medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je prevádzkovaný prevádzkovateľom ONIO SK, s.r.o, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČ: 44457162, IČ DPH: SK2022703749 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.rucne-naradie.sk (ďalej len „e-shop“).

Kúpna zmluva

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Kupujúci navrhuje uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom riadne vytvorenej objednávky na e-shope Rucne-Naradie.sk, alebo prostredníctvom telefónu. Predávajúci bezodkladne potvrdí prevzatie tohto návrhu na e-mail kupujúceho, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy. Za súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy je považovaný okamih, kedy predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu. V okamihu odoslania tovaru teda jednoznačne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom táto zmluva sa riadi platným nákupným poriadkom predávajúceho. Kupujúci spolu s informáciami o odoslaní tovaru, dostane elektronicky prostredníctvom e-mailu daňový doklad, odkaz na platné obchodné podmienky, ktoré sú archivované a odkaz na informácie týkajúce sa odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva môže vzniknúť aj v inom ako vo vyššie popísaných prípadoch, vždy ale musí dôjsť k jednoznačnému písomnému súhlasu prostredníctvom e-mailu s uzatvorením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kupujúci je oprávnený odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pokiaľ nedôjde k odoslaniu objednaného tovaru zo strany predávajúceho. Tento svoj zámer kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom, alebo telefonicky. Kúpna zmluva je vždy uzavretá v úradnom jazyku Slovenskej republiky. Kúpna zmluva je vždy uzatváraná na dobu určitú, do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Nezanikajú týmto ale práva kupujúceho ani predávajúceho, ktoré podliehajú platnej slovenskej legislatíve. Kúpna zmluva je archivovaná iba do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Ceny tovaru

Predávajúci, je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu www.Rucne-Naradie.sk sú uvádzané vrátane DPH. Zákazníkom zo zahraničia umožňujeme vrátenie DPH. Ceny sú platné v momente nákupu. Akciové ceny sú platné v momente nákupu, alebo do vypredania zásob. Stránky internetového obchodu obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len "dopravné"). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na stránkach internetového obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, najmä v prípade nedostupnosti tovaru, alebo v prípade objednávok prekračujúcich bežný rámec maloobchodného predaja. O zrušení a možnosti náhradného riešenia (alternatívny tovar, individuálna cena) budeme kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom.

Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlas s nákupným poriadkom e-shopu.

Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupujúci má možnosť si objednávku vytlačiť. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu okamžite automaticky odoslaná rekapitulácia (potvrdenie o prijatí) objednávky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v prípade náhleho dopredania tovaru, alebo nemožnosti jeho obstarania do termínu 14 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný pomocou e-mailu, alebo telefonicky. Návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy nebude akceptovaný ani v prípade, že sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak (napr. na dodaní iného druhu tovaru).

Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky, alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci znáša náklady za štandardne využité komunikačné prostriedky na komunikáciu s prevádzkovateľom e-shopu www.Rucne-Naradie.sk, pokiaľ táto komunikácia začala na strane kupujúceho. Na komunikáciu možno využiť kontakt prostredníctvom e-mailu. Táto komunikácia prebieha prostredníctvom internetového pripojenia a cena za toto pripojenie sa riadi dohodnutými podmienkami medzi kupujúcim a poskytovateľom služby internetového pripojenia.

Kupujúci môže zvoliť na kontaktovanie prevádzkovateľa e-shopu aj volania na niektoré z pevných čísiel uvedených v kontaktoch. Ceny za volania na tieto čísla sa riadia podmienkami dohodnutými medzi kupujúcim a poskytovateľom telekomunikačných služieb. Ak kupujúceho kontaktuje prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom volania na pevnú linku kupujúceho, potom náklady za túto komunikáciu nesie prevádzkovateľ e-shopu. Kupujúci znáša náklady aj za komunikáciu s využitím internetového pripojenia, aj keď táto komunikácia začala na strane prevádzkovateľa e-shopu, ale len v rozmedzí dohodnutých podmienok medzi kupujúcim a poskytovateľom internetového pripojenia.

Spôsob platby

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu, ak nebolo pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnuté inak. Kupujúci má na výber z nasledujúcich typov platieb:

Dobierkou

Platba v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, alebo doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. Dobierka musí byť zaplatené v mene Slovenskej republiky, t.j. v Eurách

Bankovým prevodom

Po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu (č.ú. 2628179877 / 1100 – Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1), a variabilný symbol na vykonanie platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho, pred odoslaním tovaru. Tovar je odosielaný po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby, je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ (prípadne jeho zodpovedný zástupca) právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom poskytnutých údajov. Preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo, presne a kompletne.

Dodanie tovaru

Termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru. Vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Na detaile každého výrobku sa zobrazuje textová informácia o dostupnosti tovaru na dodanie v pracovných dňoch.

Ak je stav na sklade, možno očakávať pri objednaní do 15h, dodanie obvykle do 48h.

V prípade menej bežného či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na kupujúceho, znížiť dodaciu lehotu na najkratšiu možnú dobu. V súlade s tým môže byť objednávka v prípade potreby pre účely logistickej optimalizácie rozdelená do čiastkových objednávok dodaných prepravnou firmou, či rôznymi prepravnými firmami.

Ak dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má kupujúci plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Dodávku tovaru zabezpečuje firma ONIO s.r.o. prostredníctvom prepravnej firmy DPD či vlastnou prepravou.

Spôsob doručenia

Zákazník má na výber z nasledujúcich typov doručenia:

Prepravná služba DPD

Tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej služby DPD na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou emailu, kde bude uvedený kontakt na prepravcu - DPD a číslo balíka, ktoré bolo zásielke pridelené. Doručenie prebehne v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby.

Na prepravu tovaru s hmotnosťou do 50kg využívame služby zmluvnej prepravnej firmy DPD. Cena prepravného činí 4, - EUR (DPD) za celú objednávku.

Na prepravu tovaru s hmotnosťou nad 50kg využívame služby zmluvnej prepravnej firmy DPD. Cena prepravného je stanovená podľa váhy.

Pri neštandardných výrobkov bude cena prepravného stanovená podľa celkovej hmotnosti objednaného tovaru a miesta vykládky. Po prijatí objednávky bude klient o celkovej cene prepravy telefonicky, alebo mailom informovaný a o túto cenu bude navýšená celková hodnota objednávky.

Prevzatie tovaru

Príjemca tovaru (alebo "kupujúci") by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať, že je obal neporušený a zásielka nenesie zjavné znaky poškodenia. Pri preberaní nekontroluje obsah zásielky a nevyžaduje sa účasť posádky vozidla. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Príjemca zásielky má pri prevzatí tovaru prekontrolovať nepoškodenosť obalu a obsahu zásielky. Prípadné poškodenie sa ohlasuje prevádzkovateľovi e-shopu, alebo aj prepravcovi ideálne v lehote do 3 dní od doručenia zásielky. Ak príjemca vykoná kontrolu nepoškodenia obsahu až po odchode prepravnej služby, prípadné poškodenie oznámi prevádzkovateľovi e-shopu, alebo aj prepravcovi ideálne v lehote do 3 dní od doručenia zásielky.

Príjemca má nárok si tovar prezrieť a vyskúšať obdobne ako v kamennom obchode, bez toho aby mu zanikla možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodov späť prevádzkovateľovi e-shopu. Záručná lehota na zakúpený tovar začína plynúť okamihom prevzatia veci kupujúcim.

Daňový doklad k zakúpenému tovaru

Kupujúci obdrží daňový doklad k zakúpenému tovaru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru najneskôr v deň odoslania tovaru na zvolenú doručovaciu adresu. Tento doklad slúži súčasne ako záručný list k zakúpenému tovaru a spĺňa všetky zákonom definované náležitosti - a to ako obsahové, tak formálne.Kupujúci môže požiadať o tlačenú verziu daňového dokladu. Tlačený daňový doklad je zasielaný dodatočne prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta najneskôr do 5 pracovných dní od požiadania.

Daňový doklad k zakúpenému tovaru

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy odstúpiť, vrátiť tovar bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho (ONIO s.r.o., Sklad PROLOGIS - DC2, Syrovice 689, 664 67 Syrovice, Česká republika), alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní (na adresu ONIO s.r.o., Sklad PROLOGIS - DC2, Syrovice 689, 664 67 Syrovice, Česká republika) od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Vrátený tovar sa nepovažuje za opotrebovaný, pokiaľ ho zákazník primerane vyskúšal obdobne, ako by ho vyskúšal v kamennej predajni.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nákupného poriadku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

Predávajúci po obdržaní vráteného a neopotrebovaného tovaru vráti kupujúcemu čiastku odpovedajúcu plnej nákupnej cene (vrátane prepravných nákladov) prevodom na ním uvedené číslo bankovného účtu, prípadne po vopred uzavrenej dohode prevziať hotovosť v sídle spoločnosti, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo dokáže, že tovar predávajúcemu preukázateľne odoslal.

Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. K tejto preprave môže kupujúci využiť služby ktorejkoľvek prepravnej spoločnosti, pričom cena za balík niektorých spoločností je k dispozícii napr. na stránkach Slovenskej pošty a služby Balík svet, kuriérskej spoločnosti DPD a služby Balíkové zásielky - Medzinárodná preprava, alebo kuriérskej spoločnosti DHL a služby Exportné služby – medzinárodné expresné doručovanie. Kupujúci môže požiadať predávajúceho, aby zabezpečil prepravu tovaru späť k predávajúcemu, pričom náklady spojené s touto prepravou taktiež hradí kupujúci, ak sa nedohodne s predávajúcim inak. Využitím tejto služby môže dôjsť k rýchlejšiemu vybaveniu všetkých náležitostí odstúpenia od zmluvy.

Pokiaľ nedôjde k vráteniu tovaru kupujúcim najneskôr 14 deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy a ani k potvrdeniu o preukázateľnom odoslaní tovaru späť k predávajúcemu, má sa za to, že toto odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné, kupujúci už naďalej nežiada od zmluvy odstúpiť a predávajúci týmto nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zodpovedajúcu plnej kúpnej ceny späť. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Možnosť storna objednávky

Kupujúci má právo vykonať storno objednávky, alebo jej časti, a to prostredníctvom uvedených kontaktov e-shopu. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je kupujúci vždy obratom informovaný.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa
  • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku nákupného poriadku sa neuplatnia pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre závadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za závady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Ochrana osobných údajov a GDRP

Všetky informácie o ochrane Vašich osobných údajov podľa GDPR sú uvedené tu.

Záverečné ustanovenia

Dokončením nákupu povoľuje kupujúci požívanie svojich osobných údajov v popísanom rozsahu a berie na vedomie, že je oboznámený so všetkými podmienkami opísanými v nákupnom poriadku a s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, vzťahujú sa na zmluvný vzťah predávajúceho a tohto kupujúceho podľa Obchodného zákonníka niektoré odlišné ustanovenia:

  • ak nie je v súvislosti so záručnými podmienkami výrobcu uvedené inak, platí záručná lehota v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim
  • zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu
  • v prípade stornovania rezervovanej objednávky, alebo vrátenia tovaru, môže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu stornopoplatku do výšky 10% celkovej kúpnej ceny tovaru z objednávky
  • v časti "Práva z chybného plnenia" je vylúčená informácia "Ak sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí"
  • v prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu dopravného